กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
วันที่กิจกรรม
หมวดกิจกรรม(ค่าชั่วโมง)
จำนวนที่สมัคร
จำนวนรับสมัคร
วันที่รับสมัคร
กิจกรรมของสังกัด
1
Science summer course online หลักสูตร การใช้งาน Zoom อย่างมืออาชีพ
09/06/2563-09/06/2563
กิจกรรมเลือกเข้าร่วม(1ชม.)
49
200
28/05/2563-07/06/2563
คณะวิทยาศาสตร์
2
Science summer course online หลักสูตร เด็กวิทย์คิดขายของออนไลน์
10/06/2563-10/06/2563
กิจกรรมเลือกเข้าร่วม(2ชม.)
64
200
28/05/2563-08/06/2563
คณะวิทยาศาสตร์
3
Science summer course online หลักสูตร STARTUP การเริ่มเป็นผู้ประกอบการ
11/06/2563-11/06/2563
กิจกรรมเลือกเข้าร่วม(2ชม.)
62
200
28/05/2563-09/06/2563
คณะวิทยาศาสตร์
4
Science summer course online หลักสูตร การสร้างสรรค์ VDO อย่างง่าย
12/06/2563-12/06/2563
กิจกรรมเลือกเข้าร่วม(2ชม.)
60
200
28/05/2563-10/06/2563
คณะวิทยาศาสตร์
หมายเหตุ ต่างสาขาวิชาที่สนใจเข้าร่วม กรุณาติดต่อสาขาวิชาที่ตนเองสังกัด
หากเป็นนักศึกษารหัส 60 เป็นต้นไป กรุณาดูหมวดกิจกรรม(ค่าชั่วโมง) ได้ในลิงก์รายละเอียดกิจกรรมของแต่ละกิจกรรม โดยยึดตามรายละเอียดกิจกรรมที่ผู้จัดกิจกรรมให้ไว้