แนวปฏิบัติในการขอใช้บริการรถยนต์ คณะวิทยาศาสตร์

1. เดินทางภายในจังหวัด ยื่นขอใช้รถล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันทำการ
2. เดินทางไปต่างจังหวัด ยื่นขอใช้รถล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันทำการ
3. สามารถยื่นขอใช้รถล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน
4. สามารถดูข้อมูลการขอใช้รถล่วงหน้าได้ 3 วันทำการ ก่อนการเดินทาง

การเบิกจ่ายแยกตามประเภทลักษณะงาน


1. รายวิชาที่เป็นรายวิชาเดิม ซึ่งได้ขอใช้รถยนต์เพื่อกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว คณะจะสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขอใช้รถยนต์หรือค่าเช่าเหมารถยนต์ ตามความจำเป็น รายวิชาละไม่เกิน 2 วันต่อภาคการศึกษา ดังนี้
การเบิกจ่ายเงิน
ใช้รถยนต์ของคณะฯ

ใช้รถเช่าเหมาจากเอกชน
(กรณีรถยนต์ของคณะฯ ไม่มี)
เอกสารอ้างอิง
-เดินทางภายในจังหวัด
    คณะฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
-เดินทางไปต่างจังหวัด
    ภาควิชา/หลักสูตร รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
-เดินทางภายในจังหวัด
    คณะฯ จ่ายค่าเช่ารถทั้งหมด
-เดินทางไปต่างจังหวัด
    คณะฯ จะรับผิดชอบจ่ายเฉพาะค่าเช่าเหมารถยนต์
เอกสารแนบ 1
2. รายวิชานอกเหนือจากข้อ 1 ให้ดำเนินการขออนุมัติในหลักการ พร้อมเหตุผลความจำเป็นก่อน
3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนอกเวลาที่กำหนด ให้เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานเจ้าของรายวิชา
4. รายวิชากิจกรรมเสริมหลักสูตรซึ่งรับผิดชอบนักศึกษาโดยหลายภาควิชา คณะสนับสนุนค่าใช้จ่ายในข้อ 1 ตามความจำเป็นภาควิชาละไม่เกิน 2 วันต่อภาคการศึกษา

การเบิกจ่ายเงิน
ใช้รถยนต์ของคณะฯ

ใช้รถเช่าเหมาจากเอกชน
(กรณีรถยนต์ของคณะฯ ไม่มี)
เอกสารอ้างอิง
-เดินทางภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
    ผู้ขอใช้รถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
-เดินทางภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
    คณะฯ จ่ายเฉพาะค่าเช่ารถรถ 70% และหักจากเงินอุดหนุนการทำวิทยานิพนธ์ 30% ส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้เบิกจากผู้ขอใช้รถทั้งหมด
เอกสารแนบ 2

การเบิกจ่ายเงิน
ใช้รถยนต์ของคณะฯ

ใช้รถเช่าเหมาจากเอกชน
(กรณีรถยนต์ของคณะฯ ไม่มี)
เอกสารอ้างอิง
-เดินทางภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
    ผู้ขอใช้รถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
-เดินทางภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
    ผู้ขอใช้รถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เอกสารแนบ 2

การเบิกจ่ายเงิน
ใช้รถยนต์ของคณะฯ

ใช้รถเช่าเหมาจากเอกชน
(กรณีรถยนต์ของคณะฯ ไม่มี)
เอกสารอ้างอิง
-เดินทางภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
    ผู้ขอใช้รถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
-เดินทางภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
    ผู้ขอใช้รถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
เอกสารแนบ 2

การเบิกจ่ายเงิน
ใช้รถยนต์ของคณะฯ

ใช้รถเช่าเหมาจากเอกชน
(กรณีรถยนต์ของคณะฯ ไม่มี)
เอกสารอ้างอิง
-เดินทางภายในจังหวัด
    คณะฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และในกรณีมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขับรถให้เบิกจากภาควิชาฯ
-เดินทางไปต่างจังหวัด
    ภาควิชา/หลักสูตร รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด (และในส่วนของน้ำมันเชื้อเพลิง คณะฯ จะเติมน้ำมันเชื้อเพลิงให้รถยนต์เต็มถังก่อนออกเดินทาง เมื่อกลับถึงคณะฯ ให้ภาควิชา/หลักสูตร เติมน้ำมันคืนให้รถยนต์เต็มถังเหมือนเดิม) และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานขับรถให้เบิกจากภาควิชาฯ
-เดินทางภายในจังหวัด
    คณะฯ จ่ายค่าเช่ารถทั้งหมด

-เดินทางไปต่างจังหวัด
    คณะฯ จ่ายเฉพาะค่าเช่ารถ ส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงให้เบิกจากภาควิชาฯ

เอกสารแนบ 2

การเบิกจ่ายเงิน
ใช้รถยนต์ของคณะฯ

ใช้รถเช่าเหมาจากเอกชน
(กรณีรถยนต์ของคณะฯ ไม่มี)
เอกสารอ้างอิง
-เดินทางภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
    ผู้ขอใช้รถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ยกเว้น งานฌาปนกิจศพหนึ่งๆ คณะฯ จะอนุญาตให้ใช้รถได้ 2 ครั้ง คือ วันที่ภาควิชา/หน่วยงาน/คณะฯ เป็นเจ้าภาพ และวันฌาปนกิจศพ คณะฯ จะถือเป็นสวัสดิการจะไม่คิดค่าน้ำมันรถ และจะเติมน้ำมันให้เต็มถังก่อนออกเดินทาง แต่ในกรณีที่รถยนต์ที่จัดให้น้ำมันหมดระหว่างทาง ให้ผู้ขอใช้รถ เป็นผู้รับผิดชอบเติมน้ำมันระหว่างทางเอง และหากมีน้ำมันส่วนที่เหลือในรถยนต์ ให้ยกน้ำมันดังกล่าว เพื่อใช้ประโยชน์กับคณะฯ ต่อไป สำหรับวันอื่นๆ จะคิดค่าน้ำมันรถตามระยะทางการใช้รถ
-เดินทางภายในจังหวัดและต่างจังหวัด
    ผู้ขอใช้รถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เอกสารแนบ 2

การประเมินความพึงพอใจระบบบริหารจัดการการขอใช้รถยนต์ พนักงานขับรถ และสภาพรถยนต์คณะวิทยาศาสตร์

ขอความร่วมมือจากผู้ขอใช้รถ เข้าไป “ประเมินความพึงพอใจระบบบริหารจัดการการขอใช้รถยนต์ พนักงานขับรถ และสภาพรถยนต์ คณะวิทยาศาสตร์” หลังการใช้บริการรถยนต์คณะฯ ทุกครั้ง โดยเข้าไปที่ Link : https://forms.gle/HQdThmTdBoPZUhf37 หรือ ประเมินผ่าน “คิวอาร์โค้ด” นี้