กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร์ สำหรับเพิ่มทักษะการเรียนรู้ให้กับศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์

ลำดับ
ชื่อกิจกรรม
วันที่กิจกรรม
หมวดกิจกรรม(ค่าชั่วโมง)
วันที่รับสมัคร
กิจกรรมของสังกัด