ระบบจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์

Online Reservation Room

หน้าหลัก รายการขอใช้ห้อง(ของคณะ) ข้อมูลห้อง เข้าสู่ระบบ
ประกาศคณะวิทยาศาสตร์

 • เอกสารแนบ 1 : ประกาศคณะฯ 0037-2567 ระเบียบการขอใช้บริการจัดเลี้ยงสำหรับหน่วยงานภายในคณะวิทยาศาสตร์ (1-3-67)
  • แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมและการจัดเลี้ยง สำหรับการประชุมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารคณะฯ / หัวหน้าสาขาวิชาก่อน >> https://forms.gle/7LSPMskGmCg27Lfs8
 • เอกสารแนบ 2 : ประกาศคณะฯ0130-2565 การใช้ห้องแก่หน่วยภายนอกคณะฯ ฉบับปรับแก้ล่าสุด 2565

 • แนวปฏิบัติในการจองใช้ห้อง คณะวิทยาศาสตร์  การขอใช้ห้องเรียนห้องบรรยาย / ห้องเรียน Smart ClassRoom คณะวิทยาศาสตร์
  >> หลังเปิดการใช้งานระบบในช่วงเปิดเรียน
  ผู้ดูแลห้อง
  คุณวราพร การันสันติ
  งานบริการกลาง
  Tel. 8091
  E-mail: varaporn.k@psu.ac.th
  คณาจารย์และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์
  1. ผู้ใช้สามารถจองใช้ห้องบรรยายได้เฉพาะช่วงเวลาของภาคการศึกษาปัจจุบันเท่านั้น
  2. ผู้ใช้ไม่สามารถจองใช้ห้องบรรยายช่วงเวลาของการสอบกลาง/ปลายภาคการศึกษา
  3. ผู้ใช้สามารถยกเลิกใช้ห้องได้เฉพาะรายการที่ผู้ใช้จองใช้ห้องเท่านั้น
  4. หากต้องการบริการจัดเตรียมสถานที่ กรุณาแนบไฟล์ : แบบฟอร์มจัดเตรียมสถานที่
  หรือติดต่อ คุณปิยะเนตร ไชยกูล งานสนับสนุนด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม Tel. 8039 E-mail. piyanate.c@psu.ac.th
  5. หากต้องการบริการจัดเตรียมโสตทัศนูปกรณ์ กรุณาติดต่อ คุณธนาวัฒน์ เที่ยงตรง หน่วยเทคโนโลยีการศึกษา Tel. 8104 E-mail. tanawat.th@psu.ac.th
  6. หากต้องการบริการจัดเลี้ยง กรุณาติดต่อ คุณวราพร การันสันติ งานบริการกลาง Tel. 8091 E-mail. varaporn.k@psu.ac.th
  หมายเหตุ
  สำหรับห้อง BSc3 ห้อง BSc4 ห้อง BSc0303(Smart Classroom) และ ห้องวท2(Smart Classroom) ท่านสามารถแจ้งความประสงค์และรายละเอียดการขอใช้ห้องผ่านผู้ประสานงานสาขาที่ดูแลรับผิดชอบสาขานั้น ๆ เพื่อให้ดำเนินการประสานตามขั้นตอนต่อไป
  รายชื่อผู้ประสานงานสาขา ดังนี้
  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  - คุณสุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี โทร. 0 7428 8402 E-mail : sudawadee.r@psu.ac.th
  - คุณจินดา แสนเสนา โทร. 0 7428 8735 E-mail : jinda.san@psu.ac.th
  - คุณสุทธิจิตร บุญกาญจน์โทร. 0 7428 8401 E-mail : suttijit.b@psu.ac.th
  สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
  - คุณสมบูรณ์ ฤทธิพรัด โทร. 0 7428 8630 E-mail : somboon.r@psu.ac.th
  - คุณประภัสสร แซ่ลิ่ม เบอร์โทร 0 7428 8579 E-mail : prapatsorn.sa@psu.ac.th
  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  - คุณพลอยไพลิน จ่าทอง เบอร์โทร 0 7428 8482 E-mail : ploypailin.j@psu.ac.th
  - คุณสุชัญญา ชุมประเสริฐ เบอร์โทร 0 7428 8481 E-mail : suchanya.c@psu.ac.th
  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  - คุณปรีดารัตน์ ประไพ เบอร์โทร. 0 7428 8171 E-mail : preedarat.p@psu.ac.th
  - คุณนาถฤดี แก้วยศกุล เบอร์โทร 0 7428 8202 E-mail : nadrudee.k@psu.ac.th
  หน่วยงานภายนอก คณะวิทยาศาสตร์
  1. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการห้องและจัดเลี้ยง โดยติดต่อ คุณวราพร การันสันติ งานบริการกลาง โทร 0 7428 8091
  2. งานบริการกลางรับเรื่องจากหน่วยงานภายนอกและประสานผู้ดูแลห้องบรรยาย เพื่อตรวจสอบข้อมูล
         กรณีสามารถให้บริการได้ จะดำเนินการจองห้องในระบบ จองห้องในระบบออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์
         กรณีไม่สามารถให้บริการห้องที่ผู้ขอใช้บริการต้องการได้ จะดำเนินการตรวจสอบหาห้องอื่น ๆ เพื่อเสนอพิจารณาต่อไป
  3. แจ้งผลและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ขอใช้บริการทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
  การขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
  ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  คุณชัยวัฒน์ พานิชกุล   
  (เบอร์ภายใน 879945)    Email:chaiwat.pa@psu.ac.th  
  [ดูแลห้อง BSc.0408,BSc.0409 และ BSc.0602,BSc.0603,BSc.0604,
  BSc.0605,BSc.0606]

  คุณภูษิต แซ่อุ้ย  
  (เบอร์ภายใน 8071)   
  Email:phusit.s@psu.ac.th  
  [ดูแลห้อง M.209,M.211,M.213]
  ขอใช้เพื่อเรียน/สอบ/กิจกรรมของคณะ ไม่มีค่าธรรมเนียม/ไม่ขอจัดเลี้ยง

  1. ผู้ขอใช้อีเมล์แจ้งขอใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มายังผู้ดูแลห้องที่รับผิดชอบประจำตึกBSc(email:chaiwat.pa@psu.ac.th)
  และประจำตึกMath(email:phusit.s@psu.ac.th) ก่อนใช้ 3 วัน
  2. ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสถานะของห้องพร้อมใช้หรือไม่
         กรณีพร้อมใช้ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการจองห้องในระบบ จองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ให้
         กรณีไม่พร้อมใช้ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการแจ้งกลับให้ผู้ขอใช้ทราบเพื่อสอบถามห้องใหม่อีกครั้ง
  3. ผู้ขอใช้ดูรายการขอใช้ห้องได้ด้วยตนเองผ่านระบบจองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์


  ขอใช้เพื่อบริการวิชาการ มีค่าธรรมเนียม/ขอจัดเลี้ยง
  1. งานบริการกลาง สอบถามผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ก่อนใช้ 3 วัน
  2. ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ตรวจสอบสถานะของห้องพร้อมใช้หรือไม่
         กรณีพร้อมใช้ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการแจ้งกลับงานบริการการต่อไป
         กรณีไม่พร้อมใช้ ผู้ดูแลห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์จะดำเนินการแจ้งกลับงานบริการการต่อไป
  3. งานบริการกลางดำเนินการต่อดังนี้
         กรณห้องว่าง งานบริการกลางดำเนินการจองห้องในระบบ จองห้องออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์ให้
         กรณีไม่ว่าง งานบริการกลางดำเนินการแจ้งกลับผู้ขอใช้ให้ทราบ  การขอใช้ห้องประชุม/ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร
  ผู้ดูแลห้อง
  คุณวราพร การันสันติ
  โทร 0 7428 8091
  E-mail : varaporn.k@psu.ac.th

  คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์

  >>> คณาจารย์และบุคลากรสาขาวิชา
  1. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์และรายละเอียดการขอใช้ห้องและจัดเลี้ยง ผ่านผู้ประสานงานสาขาที่ดูแลรับผิดชอบสาขานั้น ๆ เพื่อให้ดำเนินการจองห้องและจัดเลี้ยงให้ท่าน
  รายชื่อผู้ประสานงานสาขา ดังนี้
  สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพ
  - คุณสุดาวดี โรจน์ศิริมนตรี โทร. 0 7428 8402 E-mail : sudawadee.r@psu.ac.th
  - คุณจินดา แสนเสนา โทร. 0 7428 8735 E-mail : jinda.san@psu.ac.th
  - คุณสุทธิจิตร บุญกาญจน์โทร. 0 7428 8401 E-mail : suttijit.b@psu.ac.th
  สาขาวิทยาศาสตร์การคำนวณ
  - คุณสมบูรณ์ ฤทธิพรัด โทร. 0 7428 8630 E-mail : somboon.r@psu.ac.th
  - คุณประภัสสร แซ่ลิ่ม เบอร์โทร 0 7428 8579 E-mail : prapatsorn.sa@psu.ac.th
  สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
  - คุณพลอยไพลิน จ่าทอง เบอร์โทร 0 7428 8482 E-mail : ploypailin.j@psu.ac.th
  - คุณสุชัญญา ชุมประเสริฐ เบอร์โทร 0 7428 8481 E-mail : suchanya.c@psu.ac.th
  สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
  - คุณปรีดารัตน์ ประไพ เบอร์โทร. 0 7428 8171 E-mail : preedarat.p@psu.ac.th
  - คุณนาถฤดี แก้วยศกุล เบอร์โทร 0 7428 8202 E-mail : nadrudee.k@psu.ac.th

  2. กรณีไม่สามารถติดต่อผู้ประสานงานสาขาได้ ท่านสามารถติดต่อ คุณวราพร การันสันติ งานบริการกลาง โทร. 0 7428 8091 E-mail : varaporn.k@psu.ac.th แทนได้

  >>> บุคลากร สำนักงานบริหารคณะฯ
  1. กรณีการขอใช้ห้องประชุมและการจัดเลี้ยง ตามเงื่อนไขในประกาศ ท่านสามารถดำเนินการขอใช้ห้องและจัดเลี้ยงผ่านระบบจองห้องออนไลน์ คณะฯ ได้โดยตรง
  2. กรณีการขอใช้ห้องประชุมและจัดเลี้ยง ที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในประกาศฯ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารคณะฯ / หัวหน้าสาขาวิชาก่อนนั้น ขอให้ท่านดำเนินการขออนุมัติผ่านแบบฟอร์มที่ 1 ก่อน และหากได้รับอนุมัติ แล้วท่านสามารถดำเนินการขอใช้ห้องและจัดเลี้ยงผ่านระบบจองห้องออนไลน์ คณะฯ ตามขั้นตอนต่อไป
  3. กรณีต้องการขอให้ห้องประชุมสำนักงานคณบดี 1 ท่านสามารถติดต่อ คุณวราพร การันสันติ งานบริการกลาง โทร. 0 7428 8091 E-mail : varaporn.k@psu.ac.th โดยแจ้งความประสงค์และรายละเอียด เจ้าหน้าที่การงานบริการกลางจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

  หมายเหตุ แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมและการจัดเลี้ยง สำหรับการประชุมหรือกิจกรรมอื่น ๆ ซึ่งต้องผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหารคณะฯ / หัวหน้าสาขาวิชาก่อน >> https://forms.gle/7LSPMskGmCg27Lfs8

  หน่วยงานภายนอก คณะวิทยาศาสตร์
  1. ท่านสามารถแจ้งความประสงค์ขอใช้บริการห้องและจัดเลี้ยง โดยติดต่อ คุณวราพร การันสันติ งานบริการกลาง โทร 0 7428 8091
  2. งานบริการกลางรับเรื่องจากหน่วยงานภายนอกและประสานผู้ดูแลห้องบรรยาย เพื่อตรวจสอบข้อมูล
         กรณีสามารถให้บริการได้ จะดำเนินการจองห้องในระบบ จองห้องในระบบออนไลน์ คณะวิทยาศาสตร์
         กรณีไม่สามารถให้บริการห้องที่ผู้ขอใช้บริการต้องการได้ จะดำเนินการตรวจสอบหาห้องอื่น ๆ เพื่อเสนอพิจารณาต่อไป
  3. แจ้งผลและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ขอใช้บริการทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป