เรียน ผู้ใช้งานระบบ Sc-Graduation

คณะวิทยาศาสตร์ ขอแจ้งปิดระบบ Sc-Graduation (บว.ออนไลน์ของคณะ) ในวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ ท่านสามารถจัดทำเอกสารวิทยานิพนธ์ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบบริหารจัดการบัณฑิตศึกษา (Graduate Study Management System : GSMS) ของบัณฑิตวิทยาลัย ได้ตั้งแต่ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567

จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

Notification: Permanent shut-down of Sc-Graduation System (old) and availability of Graduate Study Management System (new)

Dear Sc-Graduation System users,
The Faculty of Science would like to inform you that the Sc-Graduation System will be permanently closed on February 2nd, 2024 (Friday) from 09.00 a.m. onwards. You can proceed your thesis documents as digital files through Graduate Study Management System (GSMS) from February 14th, 2024 (Wednesday) on.

We apologize for any inconvenience caused.Graduation and Research Unit contact phone: +66 74 288094 email:grad@psu.ac.th
Copyright © 2014 Faculty of Sciences Prince of Songkla University