หากพบรายวิชาตกหล่นหรือข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อ หน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์
ทางe-mail:sci-onlineexam@group.psu.ac.th หรือโทร 0 7428 8010 หรือ 0 7428 8114 เพื่อยืนยันความถูกต้อง และเพื่อการพัฒนาระบบที่ดีขึ้นต่อไป

รายวิชาที่จะมีการสอบ  1/2566 [Midterm]
วันที่เวลาวิชา
19/08/25660900-1200322-348(01) ชุดวิชาคณิตศาสตร์การเงินและการลงทุน แบบเน้นคุณค่าเบื้องต้น [MODULE: INTRODUCTION TO FINANCIAL MATHEMATICS AND VALUE INVESTMENT ]
19/08/25660900-1200346-441(01) เทคนิคการจำลอง [SIMULATION TECHNIQUES ]
19/08/25661330-1530315-104(01) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(02) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(03) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(04) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(05) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(06) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(07) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(08) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(09) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(10) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(11) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(12) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(13) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(14) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(15) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530315-104(16) รู้ทันเทคโนโลยีดิจิทัล [DIGITAL TECHNOLOGY LITERACY ]
19/08/25661330-1530348-202(01) เทคโนโลยีของยีน [GENE TECHNOLOGY ]
19/08/25661330-1630310-114(01) ขั้นตอนวิธีและพื้นฐานการโปรแกรม [ALGORITHMS AND BASIC PROGRAMMING ]
19/08/25661330-1630346-222(01) สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์ [NONPARAMETRIC STATISTICS ]
19/08/25661330-1630322-433(01) ทฤษฎีสมการเชิงฟังก์ชัน [THEORY OF FUNCTIONAL EQUATIONS ]
20/08/25660900-1100324-201(01) เคมีกับความปลอดภัย [CHEMICAL SAFETY ]
20/08/25660900-1200330-305(01) ชีววิทยามลพิษ [POLLUTION BIOLOGY ]
20/08/25660900-1200332-101(01) ฟิสิกส์พื้นฐาน [FUNDAMENTAL PHYSICS ]
20/08/25660900-1200332-101(02) ฟิสิกส์พื้นฐาน [FUNDAMENTAL PHYSICS ]
20/08/25660900-1200347-201(01) สถิติพื้นฐาน [BASIC STATISTICS ]
20/08/25660900-1200347-201(02) สถิติพื้นฐาน [BASIC STATISTICS ]
20/08/25660900-1200322-173(01) คณิตศาสตร์หลักมูล 1 [FUNDAMENTAL MATHEMATICS I ]
20/08/25660900-1200348-304(01) เทคโนโลยีชีวภาพเชิงวิเคราะห์ [ANALYTICAL BIOTECHNOLOGY ]
20/08/25661330-1530324-331(01) สเปกโทรสโกปีของสารอินทรีย์ [ORGANIC SPECTROSCOPY ]
20/08/25661330-1630326-423(01) จุลชีววิทยาทางอุตสาหกรรม [INDUSTRIAL MICROBIOLOGY ]
21/08/25660900-1030326-481(01) ไวรัสวิทยา [VIROLOGY ]
21/08/25660900-1100326-206(01) จุลชีววิทยา [MICROBIOLOGY ]
21/08/25660900-1100330-101(01) หลักชีววิทยา 1 [PRINCIPLES OF BIOLOGY I ]
21/08/25660900-1100330-101(02) หลักชีววิทยา 1 [PRINCIPLES OF BIOLOGY I ]
21/08/25660900-1100320-215(01) มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ คอ รยางค์บนและลำตัว [HUMAN GROSS ANATOMY OF HEAD, NECK, UPPER LIMBS AND TRUNK ]
21/08/25660900-1200308-474(01) การประมวลผลภาพ [IMAGE PROCESSING ]
21/08/25660900-1200332-121(01) ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ [LIFE SCIENCE PHYSICS ]
21/08/25660900-1200332-242(01) อิเล็กทรอนิกส์ [ELECTRONICS ]
21/08/25660900-1200322-322(01) ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น [INTRODUCTION TO GRAPH THEORY ]
21/08/25660900-1200322-203(01) คณิตศาสตร์พื้นฐาน 3 [BASIC MATHEMATICS III ]
21/08/25660900-1200348-307(01) การดัดแปลงยีนในเซลล์ชั้นสูง [GENE MANIPULATION IN EUKARYOTES ]
21/08/25660900-1200322-103(01) คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 [GENERAL MATHEMATICS I ]
21/08/25660900-1200324-350(01) การจัดการและระบบประกันคุณภาพ ของห้องปฏิบัติการและโรงงานอุตสาหกรรม [MANAGEMENT AND QUALITY ASSURANCE SYSTEM OF LABORATORY AND INDUSTRY ]
21/08/25660900-1200322-271(01) คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 [PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS III ]
21/08/25660900-1200324-349(01) เคมีวิเคราะห์ 2 [ANALYTICAL CHEMISTRY II ]
21/08/25660900-1200336-305(01) หลักวิชาเภสัชวิทยาสำหรับทันตแพทย์ [ESSENTIAL PHARMACOLOGY FOR DENTIST ]
21/08/25660900-1200322-324(01) คณิตศาสตร์เชิงการจัด [COMBINATORICS ]
21/08/25661300-1500320-215(01) มหกายวิภาคศาสตร์ของศีรษะ คอ รยางค์บนและลำตัว [HUMAN GROSS ANATOMY OF HEAD, NECK, UPPER LIMBS AND TRUNK ]
21/08/25661330-1630322-201(01) แคลคูลัสขั้นสูง [ADVANCED CALCULUS ]
21/08/25661330-1630322-172(01) คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 [PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS II ]
22/08/25660900-1100330-103(01) ชีววิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ [BIOLOGY FOR PHARMACY ]
22/08/25660900-1100321-211(01) กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป [GENERAL ANATOMY ]
22/08/25660900-1100336-516(01) ความก้าวหน้าทางเภสัชวิทยา [TRENDS IN PHARMACOLOGY ]
22/08/25660900-1200330-200(01) ชุดวิชาความหลากหลายและอนุกรมวิธานของพืช [MODULE: PLANT DIVERSITY AND TAXONOMY ]
22/08/25660900-1200346-337(01) การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว [LONGITUDINAL DATA ANALYSIS ]
22/08/25660900-1200346-335(01) การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาว [LONGITUDINAL DATA ANALYSIS ]
22/08/25660900-1200332-201(01) การสั่นและคลื่น [VIBRATIONS AND WAVES ]
22/08/25660900-1200332-381(01) ชุดวิชาฟิสิกส์ของการวัดและเครื่องมือวัด [MODULE: PHYSICS OF MEASUREMENT AND MEASURING INSTRUMENTS ]
22/08/25660900-1200324-136(01) เคมีอินทรีย์พื้นฐานสำหรับการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ [FUNDAMENTAL ORGANIC CHEMISTRY FOR AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES ]
22/08/25660900-1200328-204(01) หลักการทางชีวเคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ [PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY FOR SCIENCE STUDENTS ]
22/08/25660900-1200328-208(01) ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร [BASIC BIOCHEMISTRY FOR AGRO-INDUSTRY STUDENTS ]
22/08/25660900-1200322-211(01) หลักคณิตศาสตร์ [PRINCIPLES OF MATHEMATICS ]
22/08/25660900-1200322-212(01) อสมการ [INEQUALITIES ]
22/08/25660900-1200348-302(01) ชุดวิชา เทคนิคทางชีววิทยาโมเลกุลและ ชีวสารสนเทศเบื้องต้นสำหรับการวิเคราะห์ ดีเอ็นเอ [MODULE: BASIC MOLECULAR BIOLOGY TECHNIQUES AND BIONINFORMATICS FOR DNA ANALYSIS ]
22/08/25660900-1200324-106(01) เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ [GENERAL AND ORGANIC CHEMISTRY ]
22/08/25660900-1200324-106(02) เคมีทั่วไปและเคมีอินทรีย์ [GENERAL AND ORGANIC CHEMISTRY ]
22/08/25660900-1200338-216(01) สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ [PHYSIOLOGY FOR PHARMACY STUDENTS ]
22/08/25660900-1200338-216(02) สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ [PHYSIOLOGY FOR PHARMACY STUDENTS ]
22/08/25661330-1430330-200(01) ชุดวิชาความหลากหลายและอนุกรมวิธานของพืช [MODULE: PLANT DIVERSITY AND TAXONOMY ]
22/08/25661330-1530321-211(01) กายวิภาคศาสตร์ทั่วไป [GENERAL ANATOMY ]
22/08/25661330-1630322-104(01) คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 [GENERAL MATHEMATICS II ]
22/08/25661330-1630324-247(01) หลักเคมีวิเคราะห์ [PRINCIPLE OF ANALYTICAL CHEMISTRY ]
22/08/25661330-1630344-341(01) ระบบปฏิบัติการ [OPERATING SYSTEMS ]
22/08/25661330-1630308-331(01) การโปรแกรมเชิงวัตถุและการประยุกต์ [OBJECT-ORIENTED PROGRAMMING AND APPLICATIONS ]
23/08/25660900-1100322-107(01) แคลคูลัสสำหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 1 [CALCULUS FOR AGRO-INDUSTRY STUDENTS I ]
23/08/25660900-1100330-104(01) หลักชีววิทยาทางการเกษตร [PRINCIPLES OF AGRICULTURAL BIOLOGY ]
23/08/25660900-1100330-104(02) หลักชีววิทยาทางการเกษตร [PRINCIPLES OF AGRICULTURAL BIOLOGY ]
23/08/25660900-1100330-104(03) หลักชีววิทยาทางการเกษตร [PRINCIPLES OF AGRICULTURAL BIOLOGY ]
23/08/25660900-1100330-104(04) หลักชีววิทยาทางการเกษตร [PRINCIPLES OF AGRICULTURAL BIOLOGY ]
23/08/25660900-1100336-203(01) เภสัชวิทยาการแพทย์พื้นฐาน [BASIC MADICAL PHARMACOLOGY ]
23/08/25660900-1100336-203(02) เภสัชวิทยาการแพทย์พื้นฐาน [BASIC MADICAL PHARMACOLOGY ]
23/08/25660900-1100326-202(01) จุลชีววิทยาทั่วไป [GENERAL MICROBIOLOGY ]
23/08/25660900-1100328-151(01) ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล [CLINICAL BIOCHEMISTRY FOR NURSES ]
23/08/25660900-1100328-151(02) ชีวเคมีคลินิกสำหรับพยาบาล [CLINICAL BIOCHEMISTRY FOR NURSES ]
23/08/25660900-1100328-254(01) ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ [BASIC BIOCHEMISTRY FOR MEDICAL TECHNOLOGY STUDENTS ]
23/08/25660900-1100326-207(01) จุลชีววิทยาทั่วไปสำหรับนักศึกษาทรัพยากรธรรมชาติ [GENERAL MICROBIOLOGY FOR NATURAL RESOURCES STUDENTS ]
23/08/25660900-1200322-331(01) พีชคณิตนามธรรม 1 [ABSTRACT ALGEBRA I ]
23/08/25660900-1200326-205(01) จุลชีววิทยาการแพทย์ทางทันตแพทยศาสตร์ [MEDICAL MICROBIOLOGY IN DENTISTRY ]
23/08/25660900-1200322-333(01) พีชคณิตวิภัชนัยเบื้องต้น [INTRODUCTION TO FUZZY ALGEBRA ]
23/08/25660900-1200346-321(01) คณิตสถิติศาสตร์ 2 [MATHEMATICAL STATISTICS II ]
23/08/25660900-1200324-312(01) เคมีอนินทรีย์ 2 [INORGANIC CHEMISTRY II ]
23/08/25660900-1200332-341(01) ฟิสิกส์วัสดุ 1 [MATERIALS PHYSICS I ]
23/08/25660900-1200332-108(01) ฟิสิกส์ประยุกต์ [APPLIED PHYSICS ]
23/08/25660900-1200326-207(01) จุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ [GENERAL MICROBIOLOGY FOR AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES ]
23/08/25660900-1200326-207(02) จุลชีววิทยาพื้นฐานสำหรับการเกษตร และทรัพยากรธรรมชาติ [GENERAL MICROBIOLOGY FOR AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES ]
23/08/25660900-1200322-105(01) คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ [MATHEMATICS AND STATISTICS FOR PHARMACY STUDENTS ]
23/08/25660900-1200324-311(01) เคมีอนินทรีย์ 2 [INORGANIC CHEMISTRY II ]
23/08/25660900-1200324-101(01) เคมีทั่วไป 1 [GENERAL CHEMISTRY I ]
23/08/25660900-1200324-101(02) เคมีทั่วไป 1 [GENERAL CHEMISTRY I ]
23/08/25661330-1430327-202(01) ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป [GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY ]
23/08/25661330-1430327-202(02) ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทั่วไป [GENERAL MICROBIOLOGY LABORATORY ]
23/08/25661330-1430308-412(01) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร [MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY IN ORGANIZATION ]
23/08/25661330-1530318-503(01) ชีวสารสนเทศสำหรับวิเคราะห์ข้อมูล ทางชีวภาพขนาดใหญ่ [BIOINFORMATICS FOR LARGE SCALE BIOLOGICAL DATA ANALYSIS ]
23/08/25661330-1630348-371(01) การเขียนโปรแกรมสำหรับชีวสารสนเทศเบื้องต้น [INTRODUCTION TO PROGRAMMING FOR BIOINFORMATICS ]
23/08/25661330-1630322-236(01) ทฤษฎีพหุนาม [THEORY OF POLYNOMIALS ]
23/08/25661330-1630308-465(01) เทคโนโลยีการบริการผ่านเว็บและการประยุกต์ [WEB SERVICE TECHNOLOGY AND APPLICATIONS ]
23/08/25661330-1630328-202(01) ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับรังสีเทคนิค [BASIC BIOCHEMISTRY FOR RADIOLOGICAL TECHNOLOGY ]
23/08/25661330-1630328-203(01) ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ [BASIC BIOCHEMISTRY FOR PHARMACY STUDENTS ]
23/08/25661330-1630328-203(02) ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ [BASIC BIOCHEMISTRY FOR PHARMACY STUDENTS ]
23/08/25661330-1630308-231(01) การโปรแกรมเชิงคำนวณและข้อมูลโครงสร้าง [COMPUTATIONAL PROGRAMMING AND STRUCTURED DATA ]
24/08/25660900-1000320-113(01) กายวิภาคการเคลื่อนไหว [LOCOMOTOR ANATOMY ]
24/08/25660900-1000326-498(01) ประมวลความรอบรู้ทางจุลชีววิทยา [COMPREHENSIVE KNOWLEDGE IN MICROBIOLOGY ]
24/08/25660900-1100348-413(01) เครื่องหมายโมเลกุล [MOLECULAR MARKERS ]
24/08/25660900-1100324-211(01) เคมีอนินทรีย์ 1 [INORGANIC CHEMISTRY I ]
24/08/25660900-1100324-248(01) เคมีวิเคราะห์พื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร [BASIC ANALYTICAL CHEMISTRY FOR AGRO-INDUSTRY ]
24/08/25660900-1100336-321(01) พิษวิทยาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ [BASIC TOXICOLOGY FOR PHARMACY STUDENTS ]
24/08/25660900-1200347-202(01) ชีวสถิติ [BIOSTATISTICS ]
24/08/25660900-1200347-202(02) ชีวสถิติ [BIOSTATISTICS ]
24/08/25660900-1200324-109(01) เคมีพื้นฐานสำหรับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ [BASIC CHEMISTRY FOR AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES ]
24/08/25660900-1200324-109(02) เคมีพื้นฐานสำหรับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ [BASIC CHEMISTRY FOR AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES ]
24/08/25660900-1200324-109(04) เคมีพื้นฐานสำหรับการเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ [BASIC CHEMISTRY FOR AGRICULTURE AND NATURAL RESOURCES ]
24/08/25660900-1200330-106(01) ชีววิทยา [BIOLOGY ]
24/08/25660900-1200332-203(01) ฟิสิกส์ยุคใหม่ [MODERN PHYSICS ]
24/08/25660900-1200322-346(01) ทอพอโลยี [TOPOLOGY ]
24/08/25660900-1200324-341(01) การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ 1 [INSTRUMENTAL ANALYSIS I ]
24/08/25660900-1200326-661(01) ราวิทยาขั้นสูง [ADVANCED MYCOLOGY ]
24/08/25660900-1200347-204(01) ความน่าจะเป็นและสถิติ [PROBABILITY AND STATISTICS ]
24/08/25660900-1200324-345(01) การวิเคราะห์ทางเคมีโดยใช้เครื่องมือ [INSTRUMENTAL ANALYSIS ]
24/08/25660900-1200347-203(01) ชีวสถิติ [BIOSTATISTICS ]
24/08/25661330-1430320-153(01) ปฏิบัติการกายวิภาคการเคลื่อนไหว [LOCOMOTOR ANATOMY LABORATORY ]
24/08/25661330-1530318-502(01) เทคโนโลยีทางจีโนมิกส์และโปรตีโอมิกส์ [GENOMIC AND PROTEOMICS TECHNOLOGY ]
24/08/25661330-1630322-341(01) คณิตวิเคราะห์ 1 [MATHEMATICAL ANALYSIS I ]
24/08/25661330-1630326-361(01) ราวิทยา [MYCOLOGY ]
24/08/25661330-1630308-324(01) การออกแบบซอฟต์แวร์เชิงปฏิสัมพันธ์ [SOFTWARE INTERACTIVE DESIGN ]
24/08/25661330-1630348-301(01) เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ [MICROBIAL BIOTECHNOLOGY ]
24/08/25661330-1630348-301(01) เทคโนโลยีชีวภาพจุลินทรีย์ [MICROBIAL BIOTECHNOLOGY ]
24/08/25661330-1630330-453(01) นิเวศวิทยาของพืช [PLANT ECOLOGY ]
24/08/25661330-1630344-321(01) การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย [DATA COMMUNICATION AND NETWORKING ]
24/08/25661330-1630344-351(01) การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย [DATA COMMUNICATIONS AND NETWORKING ]
24/08/25661500-1600320-153(02) ปฏิบัติการกายวิภาคการเคลื่อนไหว [LOCOMOTOR ANATOMY LABORATORY ]
25/08/25660900-1000320-233(01) จุลกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์ [HUMAN MICROSCOPIC ANATOMY IN DENTISTRY ]
25/08/25660900-1030332-321(01) ธรณีฟิสิกส์ของโลก [GLOBAL GEOPHYSICS ]
25/08/25660900-1030338-213(01) สรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ [PHYSIOLOGY FOR MEDICAL TECHNOLOGY STUDENTS ]
25/08/25660900-1100326-442(01) ระบบการจัดหมวดหมู่ของแบคทีเรีย [BACTERIAL SYSTEMATICS ]
25/08/25660900-1100321-121(01) หลักกายวิภาคศาสตร์ [PRINCIPLE ANATOMY ]
25/08/25660900-1100321-123(01) พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ [BASIC ANATOMY ]
25/08/25660900-1100321-123(02) พื้นฐานกายวิภาคศาสตร์ [BASIC ANATOMY ]
25/08/25660900-1200324-108(01) เคมีพื้นฐานสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ [BASIC CHEMISTRY FOR HEALTH SCIENCES ]
25/08/25660900-1200346-344(01) ชุดวิชาวิทยาการประกันภัย [MODULE: ACTUARIAL SCIENCE ]
25/08/25660900-1200332-205(01) วิธีเชิงคณิตศาสตร์ในฟิสิกส์ [MATHEMATICAL METHODS IN PHYSICS ]
25/08/25660900-1200308-363(01) เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ [INTERNET TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS ]
25/08/25660900-1200324-137(01) หลักเคมีอินทรีย์ [PRINCIPLES OF ORGANIC CHEMISTRY ]
25/08/25661330-1530320-233(01) จุลกายวิภาคศาสตร์ทางทันตแพทยศาสตร์ [HUMAN MICROSCOPIC ANATOMY IN DENTISTRY ]
25/08/25661330-1530348-305(01) วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพพื้นฐาน [PRINCIPLES OF BIOPROCESS ENGINEERING ]
25/08/25661330-1630322-336(01) ทฤษฎีจำนวนเชิงพีชคณิตเบื้องต้น [INTRODUCTION TO ALGEBRAIC NUMBER THEORY ]
25/08/25661330-1630347-203(01) สถิติพื้นฐานสำหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้ [BASIC STATISTICS FOR BUSINESS AND APPLICATIONS ]
25/08/25661330-1630347-203(02) สถิติพื้นฐานสำหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้ [BASIC STATISTICS FOR BUSINESS AND APPLICATIONS ]
25/08/25661330-1630347-203(03) สถิติพื้นฐานสำหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้ [BASIC STATISTICS FOR BUSINESS AND APPLICATIONS ]
25/08/25661330-1630347-203(04) สถิติพื้นฐานสำหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้ [BASIC STATISTICS FOR BUSINESS AND APPLICATIONS ]
25/08/25661330-1630347-203(05) สถิติพื้นฐานสำหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้ [BASIC STATISTICS FOR BUSINESS AND APPLICATIONS ]
25/08/25661330-1630347-203(06) สถิติพื้นฐานสำหรับธุรกิจและการประยุกต์ใช้ [BASIC STATISTICS FOR BUSINESS AND APPLICATIONS ]
25/08/25661330-1630308-241(01) โครงสร้างระบบคอมพิวเตอร์และสถาปัตยกรรม [COMPUTER SYSTEM ORGANIZATION AND ARCHITECTURE ]
26/08/25660900-1100324-233(01) เคมีอินทรีย์เบื้องต้น [INTRODUCTORY ORGANIC CHEMISTRY ]
26/08/25660900-1200343-211(01) ชุดวิชาการสังเคราะห์และการดัดแปรพอลิเมอร์ [MODULE: POLYMER SYNTHESIS AND MODIFICATION ]
26/08/25660900-1200343-211(02) ชุดวิชาการสังเคราะห์และการดัดแปรพอลิเมอร์ [MODULE: POLYMER SYNTHESIS AND MODIFICATION ]
26/08/25660900-1200346-322(01) เทคนิคการเลือกตัวอย่าง [SAMPLING TECHNIQUES ]
26/08/25660900-1200322-501(01) พีชคณิตเชิงเส้น [LINEAR ALGEBRA ]
26/08/25660900-1200322-101(01) แคลคูลัส 1 [CALCULUS I ]
26/08/25660900-1200322-101(02) แคลคูลัส 1 [CALCULUS I ]
26/08/25660900-1200322-101(03) แคลคูลัส 1 [CALCULUS I ]
26/08/25660900-1200322-101(04) แคลคูลัส 1 [CALCULUS I ]
26/08/25660900-1200322-101(05) แคลคูลัส 1 [CALCULUS I ]
26/08/25660900-1200322-101(06) แคลคูลัส 1 [CALCULUS I ]
26/08/25661330-1430348-306(01) จริยธรรม และความปลอดภัยทางชีวภาพ [ETHICS AND BIOSAFETY ]
26/08/25661330-1630346-222(01) เทคนิคการชักตัวอย่าง 1 [SAMPLING TECHNIQUES I ]
26/08/25661330-1630322-101(02) คณิตศาสตร์พื้นฐาน 1 [BASIC MATHEMATICS I ]
26/08/25661330-1630344-361(01) หลักการปัญญาประดิษฐ์ [PRINCIPLES OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE ]
26/08/25661330-1630310-112(01) ระบบฐานข้อมูล [DATABASE SYSTEMS ]
26/08/25661330-1630308-351(01) การจัดเก็บและค้นคืนสารสนเทศ [INFORMATION STORAGE AND RETRIEVAL ]
27/08/25660900-1100340-241(01) การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ [INTRODUCTION TO CRIME DETECTION ]
27/08/25660900-1200346-221(01) ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์ [PROBABILITY FOR STATISTICS ]
27/08/25661330-1630308-321(01) ระบบการจัดการฐานข้อมูล [DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS ]