หากพบรายวิชาตกหล่นหรือข้อผิดพลาดกรุณาติดต่อ หน่วยทะเบียนและประเมินผล คณะวิทยาศาสตร์
ทางe-mail:sci-onlineexam@group.psu.ac.th หรือโทร 0 7428 8010 หรือ 0 7428 8114 เพื่อยืนยันความถูกต้อง และเพื่อการพัฒนาระบบที่ดีขึ้นต่อไป

รายวิชาที่จะมีการสอบ  2/2566 [Final]
วันที่เวลาวิชา
09/03/25670900-1000331-102(01) ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 [PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II ]
09/03/25670900-1000331-102(02) ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 [PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II ]
09/03/25670900-1000331-102(03) ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 2 [PRINCIPLES OF BIOLOGY LABORATORY II ]
09/03/25670900-1030321-641(01) ระบบประสาทของมนุษย์ [HUMAN NERVOUS SYSTEM ]
09/03/25670900-1100308-481(01) จริยธรรมและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร [ETHICAL AND LEGAL IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY PROFESSION ]
09/03/25670900-1200332-101(01) ฟิสิกส์พื้นฐาน [FUNDAMENTAL PHYSICS ]
09/03/25670900-1200322-344(01) ตัวแปรเชิงซ้อนเบื้องต้น [INTRODUCTION TO COMPLEX VARIABLES ]
09/03/25670900-1200332-453(01) เทคโนโลยีทางฟิวชัน [FUSION TECHNOLOGY ]
09/03/25671330-1500340-241(01) การพิสูจน์หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ [INTRODUCTION TO CRIME DETECTION ]
09/03/25671330-1500321-641(01) ระบบประสาทของมนุษย์ [HUMAN NERVOUS SYSTEM ]
09/03/25671330-1630330-260(01) พันธุศาสตร์ [GENETICS ]
09/03/25671330-1630330-360(01) พันธุศาสตร์ [GENETICS ]
09/03/25671330-1630344-324(01) ระบบประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ [CLOUD COMPUTING SYSTEMS ]
10/03/25670900-1000320-114(01) กายวิภาคเชิงหน้าที่ [FUNCTIONAL ANATOMY ]
10/03/25670900-1030338-111(01) สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน [BASIC MEDICAL PHYSIOLOGY ]
10/03/25670900-1030338-111(02) สรีรวิทยาการแพทย์พื้นฐาน [BASIC MEDICAL PHYSIOLOGY ]
10/03/25670900-1100324-333(01) ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ [NATURAL PRODUCTS ]
10/03/25670900-1100332-120(01) ฟิสิกส์สำหรับเภสัชกร [PHYSICS FOR PHARMACISTS ]
10/03/25670900-1100332-124(01) ฟิสิกส์สำหรับสัตวแพทย์ [PHYSICS FOR VETERINARIANS ]
10/03/25670900-1100348-303(01) วิศวกรรมชีวเคมีสำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ [BIOCHEMICAL ENGINEERING FOR BIOTECHNOLOGY ]
10/03/25670900-1200332-126(01) ฟิสิกส์วิทยาศาสตร์ชีวภาพ [LIFE SCIENCE PHYSICS ]
10/03/25670900-1200322-232(01) พีชคณิตเชิงเส้น [LINEAR ALGEBRA ]
10/03/25670900-1200322-232(02) พีชคณิตเชิงเส้น [LINEAR ALGEBRA ]
10/03/25670900-1200344-342(01) เทคนิคการทดสอบซอฟต์แวร์ [SOFTWARE TESTING TECHNIQUES ]
10/03/25670900-1200310-134(01) ระบบฐานข้อมูลขั้นสูงและการปรับจูนประสิทธิภาพ ของฐานข้อมูล [ADVANCED DATABASE SYSTEMS AND TUNING ]
10/03/25670900-1200324-232(01) เคมีอินทรีย์ 2 [ORGANIC CHEMISTRY II ]
10/03/25670900-1200332-128(01) ฟิสิกส์สำหรับทันตแพทย์ [PHYSICS FOR DENTISTS ]
10/03/25670900-1200308-355(01) เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง [ADVANCED DATABASE TECHNOLOGY ]
10/03/25670900-1200322-173(02) คณิตศาสตร์หลักมูล 1 [FUNDAMENTAL MATHEMATICS I ]
10/03/25670900-1200330-102(01) หลักชีววิทยา 2 [PRINCIPLES OF BIOLOGY II ]
10/03/25670900-1200322-103(01) คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 [GENERAL MATHEMATICS I ]
10/03/25670900-1200322-103(02) คณิตศาสตร์ทั่วไป 1 [GENERAL MATHEMATICS I ]
10/03/25670900-1200308-354(01) เทคโนโลยีฐานข้อมูลขั้นสูง [ADVANCED DATABASE TECHNOLOGY ]
10/03/25671330-1430331-260(01) ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ [GENETICS LABORATORY ]
10/03/25671330-1430320-154(01) ปฏิบัติการกายวิภาคเชิงหน้าที่ [FUNCTIONAL ANATOMY LABORATORY ]
10/03/25671330-1430320-154(02) ปฏิบัติการกายวิภาคเชิงหน้าที่ [FUNCTIONAL ANATOMY LABORATORY ]
10/03/25671330-1430331-360(01) ปฏิบัติการพันธุศาสตร์ [GENETICS LABORATORY ]
10/03/25671330-1430326-322(01) นวภูมิปัญญาไทยทางจุลชีววิทยา [INNOVATION OF THAI WISDOM IN MICROBIOLOGY ]
10/03/25671330-1530326-241(01) อนุกรมวิธานของแบคทีเรีย [DETERMINATIVE BACTERIOLOGY ]
10/03/25671330-1630322-271(01) คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 3 [PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS III ]
11/03/25670900-1000348-309(01) การเขียนบทความทางเทคโนโลยีชีวภาพ [WRITING AND ARTICLE IN BIOTECHNOLOGY ]
11/03/25670900-1030338-217(01) สรีรวิทยาสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ [PHYSIOLOGY FOR BIOMEDICAL ENGINEERING ]
11/03/25670900-1030338-222(01) สรีรวิทยาสำหรับรังสีเทคนิค [PHYSIOLOGY FOR RADIOLOGICAL TECHNOLOGY ]
11/03/25670900-1100328-152(01) ชีวเคมีมูลฐาน [ELEMENTARY BIOCHEMISTRY ]
11/03/25670900-1200322-101(01) แคลคูลัส 1 [CALCULUS I ]
11/03/25670900-1200322-101(02) แคลคูลัส 1 [CALCULUS I ]
11/03/25670900-1200330-412(01) สัตว์มีกระดูกสันหลังเชิงเปรียบเทียบ [COMPARATIVE VERTEBRATE ZOOLOGY ]
11/03/25670900-1200322-234(01) ทฤษฎีจำนวน 1 [NUMBER THEORY I ]
11/03/25670900-1200324-552(01) ชีวมวลและเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ [BIOMASS AND BIOFUEL TECHNOLOGIES ]
11/03/25670900-1200332-332(01) ฟิสิกส์นิวเคลียร์ 2 [NUCLEAR PHYSICS II ]
11/03/25671300-1500308-102(01) คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ [MATHEMATICS FOR INFORMATION TECHNOLOGY ]
11/03/25671300-1500338-217(01) สรีรวิทยาสำหรับวิศวกรรมชีวการแพทย์ [PHYSIOLOGY FOR BIOMEDICAL ENGINEERING ]
11/03/25671300-1500338-222(01) สรีรวิทยาสำหรับรังสีเทคนิค [PHYSIOLOGY FOR RADIOLOGICAL TECHNOLOGY ]
11/03/25671330-1630326-201(01) จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา [MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY ]
11/03/25671330-1630326-201(02) จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา [MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY ]
11/03/25671330-1630344-463(01) อินเทอร์เน็ตของหุ่นยนต์ [THE INTERNET OF ROBOTIC THINGS ]
11/03/25671330-1630347-206(01) สถิติ [STATISTICS ]
12/03/25670900-1100348-201(01) พันธุศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีชีวภาพ [GENECTICS FOR BIOTECHNOLOGY ]
12/03/25670900-1100336-523(01) หลักการทางนิติพิษวิทยา [PRINCIPLES OF FORENSIC TOXICOLOGY ]
12/03/25670900-1200324-321(01) เคมีควอนตัมและสเปกโทสโกปีเชิงโมเลกุล [QUANTUM CHEMISTRY AND MOLECULAR SPECTROSCOPY ]
12/03/25670900-1200308-243(01) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [COMPUTER NETWORK SYSTEMS ]
12/03/25670900-1200330-300(01) ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล [CELL AND MOLECULAR BIOLOGY ]
12/03/25670900-1200344-242(01) หลักการพัฒนาซอฟต์แวร์ธุรกิจ [PRINCIPLES OF BUSINESS SOFTWARE DEVELOPMENT ]
12/03/25670900-1200344-441(01) การจัดการโครงการและคุณภาพซอฟต์แวร์ [SOFTWARE PROJECT AND QUALITY MANAGEMENT ]
12/03/25671330-1500311-208(01) บูรณาการระบบประสาท 2 [INTEGRATED NEUROLOGICAL SYSTEM II ]
12/03/25671330-1530336-207(01) เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ [PHARMACOLOGY FOR MEDICAL TECHNOLOGY STUDENTS ]
12/03/25671330-1630346-343(01) การจัดการสินค้าคงคลัง [INVENTORY MANAGEMENT ]
12/03/25671330-1630319-505(01) เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์ [BIOTECHNOLOGY OF BIOPOLYMER ]
12/03/25671330-1630319-505(02) เทคโนโลยีชีวภาพของไบโอพอลิเมอร์ [BIOTECHNOLOGY OF BIOPOLYMER ]
12/03/25671330-1630324-222(01) เคมีเชิงฟิสิกส์ 2 [PHYSICAL CHEMISTRY II ]
12/03/25671330-1630332-322(01) การสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ [EXPLORATION GEOPHYSICS ]
12/03/25671330-1630326-424(01) จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม [ENVIRONMENTAL MICROBIOLOGY ]
13/03/25670900-1000332-331(01) ปฏิบัติการฟิสิกส์นิวเคลียร์ 1 [NUCLEAR PHYSICS LABORATORY I ]
13/03/25670900-1030320-121(01) กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ [HUMAN ANATOMY ]
13/03/25670900-1030320-121(02) กายวิภาคศาสตร์ของมนุษย์ [HUMAN ANATOMY ]
13/03/25670900-1100311-103(01) บทนำวิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับกายภาพบำบัด [INTRODUCTION TO BASIC SCIENCES FOR PHYSICAL THERAPY ]
13/03/25670900-1100308-312(01) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร [MANAGEMENT OF INFORMATION TECHNOLOGY IN ORGANIZATION ]
13/03/25670900-1100324-235(01) หลักเคมีอินทรีย์ [PRINCIPLES OF ORGANIC CHEMISTRY ]
13/03/25670900-1200326-429(01) การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา [MICROBIOLOGICAL ASSAY ]
13/03/25670900-1200332-361(01) ฟิสิกส์ชีวการแพทย์ [BIOMEDICAL PHYSICS ]
13/03/25670900-1200344-111(01) ชุดวิชาการโปรแกรมและขั้นตอนวิธี [MODULE: PROGRAMMING CONCEPTS AND ALGORITHMS ]
13/03/25670900-1200332-104(01) ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้า [ELECTROMAGNETIC THEORY ]
13/03/25670900-1200346-161(01) ชอฟต์แวร์มาตรฐานทางสถิติ [STANDARD STATISTICAL SOFTWARE ]
13/03/25670900-1200347-202(01) ชีวสถิติ [BIOSTATISTICS ]
13/03/25670900-1200332-108(01) ฟิสิกส์ประยุกต์ [APPLIED PHYSICS ]
13/03/25670900-1200336-202(01) เภสัชวิทยาสำหรับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ [PHARMACOLOGY FOR PHARMACY STUDENTS ]
13/03/25670900-1200344-311(01) การวิเคราะห์และออกแบบขั้นตอนวิธี [ALGORITHM ANALYSIS AND DESIGN ]
13/03/25670900-1200328-153(01) ชีวเคมีการแพทย์เบื้องต้น [INTRODUCTORY MEDICAL BIOCHEMISTRY ]
13/03/25670900-1200336-206(01) เภสัชวิทยาสำหรับการบริบาลทางเภสัชกรรม [PHARMACOLOGY IN PHARMACEUTICAL CARE ]
13/03/25671330-1430328-141(01) ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น [INTRODUCTORY BIOCHEMISTRY LABORATORY ]
13/03/25671330-1500326-101(01) จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา [MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY ]
13/03/25671330-1500326-101(02) จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา [MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY ]
13/03/25671330-1500326-101(03) จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา [MICROBIOLOGY AND PARASITOLOGY ]
13/03/25671330-1530348-315(01) ชีวสารสนเทศ: การวิเคราะห์ข้อมูลชีววิทยา [BIOINFORMATICS: BIODATA ANALYSIS ]
13/03/25671330-1530326-211(01) วิธีทางจุลชีววิทยา [METHODS IN MICROBIOLOGY ]
13/03/25671330-1530318-518(01) ชีวสาสรสนเทศสำหรับโอมิกส์ [BIOINFORMATICS FOR OMICS ]
13/03/25671330-1530345-101(01) เริ่มต้นกับไพทอน [GETTING STARTED WITH PYTHON ]
13/03/25671330-1630344-321(01) เทคโนโลยีไร้สาย [WIRELESS TECHNOLOGY ]
13/03/25671330-1630344-211(01) ชุดวิชาการพัฒนาซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล [MODULE: SOFTWARE AND DATABASE DEVELOPMENT ]
13/03/25671330-1630322-256(01) สมการเชิงอนุพันธ์ [DIFFERENTIAL EQUATIONS ]
13/03/25671330-1630308-352(01) การทำเหมืองข้อมูลและทัศนภาพ [DATA MINING AND VISUALIZATIONS ]
13/03/25671330-1630322-104(01) คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 [GENERAL MATHEMATICS II ]
13/03/25671330-1630322-104(02) คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 [GENERAL MATHEMATICS II ]
13/03/25671330-1630322-104(03) คณิตศาสตร์ทั่วไป 2 [GENERAL MATHEMATICS II ]
13/03/25671330-1630344-331(01) การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ [INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN ]
13/03/25671330-1630324-222(01) เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น [INTRODUCTORY PHYSICAL CHEMISTRY ]
13/03/25671330-1630324-223(01) เคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น [INTRODUCTORY PHYSICAL CHEMISTRY ]
13/03/25671330-1630322-351(01) สมการเชิงอนุพันธ์ [DIFFERENTIAL EQUATIONS ]
14/03/25670900-1030321-122(01) กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน [ESSENTIAL ANATOMY ]
14/03/25670900-1030321-122(02) กายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน [ESSENTIAL ANATOMY ]
14/03/25670900-1030324-312(01) เคมีอนินทรีย์ 2 [INORGANIC CHEMISTRY II ]
14/03/25670900-1100309-513(01) ชุดสาระนิตินิเวศวิทยา [SUBMODULE: FORENSIC ECOLOGY ]
14/03/25670900-1200322-106(01) คณิตศาสตร์และสถิติ [MATHEMATICS AND STATISTICS ]
14/03/25670900-1200346-241(01) ชุดวิชาพีชคณิตและการวิจัยดำเนินการ [MODULE: LINEAR ALGEBRA AND OPERATIONS RESEARCH ]
14/03/25670900-1200346-435(01) ตัวแบบเชิงสถิติเบื้องต้น [INTRODUCTION TO STATISTICAL MODELS ]
14/03/25670900-1200332-106(01) ฟิสิกส์ทั่วไป [GENERAL PHYSICS ]
14/03/25670900-1200322-102(01) แคลคูลัส 2 [CALCULUS II ]
14/03/25670900-1200322-102(02) แคลคูลัส 2 [CALCULUS II ]
14/03/25670900-1200322-102(03) แคลคูลัส 2 [CALCULUS II ]
14/03/25670900-1200347-201(01) สถิติพื้นฐาน [BASIC STATISTICS ]
14/03/25670900-1200347-201(02) สถิติพื้นฐาน [BASIC STATISTICS ]
14/03/25670900-1200347-201(03) สถิติพื้นฐาน [BASIC STATISTICS ]
14/03/25670900-1200332-352(01) เทคโนโลยีพลาสมา [PLASMA TECHNOLOGY ]
14/03/25670900-1200344-461(01) โครงข่ายประสาทและการเรียนรู้เชิงลึก [NEURAL NETWORKS AND DEEP LEARNING ]
14/03/25671330-1630343-221(01) ชุดวิชาเทคโนโลยีลาเท็กซ์และการทดสอบ [MODULE: LATEX TECHNOLOGY AND TESTING ]
14/03/25671330-1630343-221(02) ชุดวิชาเทคโนโลยีลาเท็กซ์และการทดสอบ [MODULE: LATEX TECHNOLOGY AND TESTING ]
14/03/25671330-1630322-421(01) ทฤษฎีรหัส [CODING THEORY ]
14/03/25671330-1630326-102(01) จุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน [MICROBIOLOGY, PARASITOLOGY AND IMMUNOLOGY ]
15/03/25670900-1000344-382(01) จรรยาบรรณสำหรับเทคโนโลยีดิจิทัล [ETHICS FOR DIGITAL TECHNOLOGY ]
15/03/25670900-1100348-313(01) เทคโนโลยีชีวภาพทางทะเลเบื้องต้น [INTRODUCTION TO MARINE BIOTECHNOLOGY ]
15/03/25670900-1100324-351(01) พลังงานทางเลือกจากชีวมวล [ALTERNATIVE ENERGY FROM BIOMASS ]
15/03/25670900-1100324-452(01) พลังงานทางเลือกจากชีวมวล [ALTERNATIVE ENERGY FROM BIOMASS ]
15/03/25670900-1100324-102(01) เคมีทั่วไป 2 [GENERAL CHEMISTRY II ]
15/03/25670900-1100324-102(02) เคมีทั่วไป 2 [GENERAL CHEMISTRY II ]
15/03/25670900-1100324-102(03) เคมีทั่วไป 2 [GENERAL CHEMISTRY II ]
15/03/25670900-1200330-250(01) นิเวศวิทยา [ECOLOGY ]
15/03/25670900-1200326-351(01) วิทยาภูมิคุ้มกัน [IMMUNOLOGY ]
15/03/25670900-1200330-321(01) ชุดวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของสัตว์ [MODULE: ANIMAL ANATOMY AND PHYSIOLOGY ]
15/03/25671330-1430344-493(01) การประมวลและทดสอบความรอบรู้ สำหรับนักวิทยาการคอมพิวเตอร์ [COMPREHENSIVE REVIEW AND TEST FOR COMPUTER SCIENTISTS ]
15/03/25671330-1530324-332(01) กลไลปฏิกิริยาเคมีอินทรีย์ [ORGANIC REACTION MECHANISMS ]
15/03/25671330-1630309-521(01) ชุดสาระวิธีการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดและสารพิษ [SUBMODULE: ANALYSIS METHODS FOR NARCOTIC DRUGS AND POISON SUBSTANCES ]
15/03/25671330-1630322-252(01) ชุดวิชาคณิตศาสตร์เชิงคำนวณ [MODULE: COMPUTATIONAL MATHEMATICS ]
15/03/25671330-1630346-111(01) หลักสถิติ [PRINCIPLES OF STATISTICS ]
15/03/25671330-1630322-112(01) รากฐานคณิตศาสตร์ [FOUNDATION OF MATHEMATICS ]
15/03/25671330-1630322-252(01) วิธีเชิงตัวเลข [NUMERICAL METHODS ]
15/03/25671330-1630308-242(01) ระบบปฏิบัติการ [OPERATING SYSTEMS ]
16/03/25670900-1000325-222(01) ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์เบื้องต้น [INTRODUCTORY PHYSICAL CHEMISTRY LABORATORY ]
16/03/25670900-1000328-331(01) ปฏิบัติการชีวเคมี 1 [BIOCHEMISTRY LABORATORY I ]
16/03/25670900-1000328-231(01) ปฏิบัติการชีวเคมีพื้นฐานสำหรับการวิจัยทางชีววิทยา [BASIC BIOCHEMISTRY LABORATORY FOR BIOLOGICAL RESEARCH ]
16/03/25670900-1000328-234(01) เทคนิคชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา [BASIC BIOCHEMICAL TECHNIQUES FOR MICROBIOLOGIST ]
16/03/25670900-1030332-353(01) เทคโนโลยีพลังงาน [ENERGY TECHNOLOGY ]
16/03/25670900-1100324-134(01) เคมีอินทรีย์พื้นฐาน [BASIC ORGANIC CHEMISTRY ]
16/03/25670900-1200322-172(01) คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์กายภาพ 2 [PHYSICAL SCIENCE MATHEMATICS II ]
16/03/25670900-1200324-240(01) เทคนิคและเครื่องมือสำหรับคุณภาพ และปริมาณวิเคราะห์ [TECHNIQUES AND INSTRUMENTAL FOR QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS ]
16/03/25670900-1200324-240(02) เทคนิคและเครื่องมือสำหรับคุณภาพ และปริมาณวิเคราะห์ [TECHNIQUES AND INSTRUMENTAL FOR QUALITATIVE AND QUANTITATIVE ANALYSIS ]
16/03/25670900-1200345-211(01) หลักการโปรแกรม [PRINCIPLES OF PROGRAMMING ]
16/03/25670900-1200344-401(01) วิทยาการเข้ารหัสลับและความปลอดภัย [CRYPTOGRAPHY AND SECURITY ]
16/03/25670900-1200324-249(01) เคมีวิเคราะห์1 [ANALYTICAL CHEMISTRY I ]
16/03/25670900-1200348-351(01) เทคโนโลยีชีวภาพพืชเบื้องต้น [INTRODUCTION TO PLANT BIOTECHNOLOGY ]
16/03/25670900-1200344-322(01) ระบบฝังตัว [EMBEDDED SYSTEMS ]
16/03/25671330-1530324-103(01) เคมีอินทรีย์และเคมีเชิงฟิสิกส์พื้นฐาน [BASIC ORGANIC AND PHYSICAL CHEMISTRY ]
17/03/25670900-1200322-551(01) สมการเชิงอนุพันธ์ [DIFFERENTIAL EQUATIONS ]
17/03/25670900-1200308-471(01) การจัดการคุณภาพบริการซอฟต์แวร์ [SOFTWARE SERVICE AND QUALITY MANAGEMENT ]
17/03/25670900-1200322-242(01) เรขาคณิตแบบยุคลิด [EUCLIDEAN GEOMETRY ]
17/03/25670900-1200332-306(01) กลศาสตร์ควอนตัมเบื้องต้น [INTRODUCTORY QUANTUM MECHANICS ]
17/03/25671330-1530324-424(01) ผลิกศาสตร์เคมี [CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY ]
17/03/25671330-1530326-271(01) ปรสิตวิทยาทั่วไป [GENERAL PARASITOLOGY ]
17/03/25671330-1530324-336(01) หัวข้อพิเศษทางเคมีอินทรีย์ (สารประกอบเฮเทอโรไซคลิก) [SPECIAL TOPICS IN ORGANIC CHEMISTRY(HETEROCYCLIC) ]
17/03/25671330-1630330-320(01) ชุดวิชากายวิภาคและสรีรวิทยาของพืช [MODULE: PLANT ANATOMY AND PHYSIOLOGY ]
17/03/25671330-1630344-331(01) การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ [INFORMATION SYSTEMS ANALYSIS AND DESIGN ]
17/03/25671330-1630326-321(01) จุลชีววิทยาทางอาหาร [FOOD MICROBIOLOGY ]
17/03/25671330-1630346-334(01) ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น [INTRODUCTION TO RESEARCH METHODOLOGY ]
17/03/25671330-1630344-232(01) การจัดการความรู้และระบบสนับสนุนการตัดสินใจ [KNOWLEDGE MANAGEMENT AND DECISION SUPPORT SYSTEM ]
17/03/25671330-1630332-204(01) กลศาสตร์ควอนตัม [QUANTUM MECHANICS ]
17/03/25671330-1630326-321(01) ชุดวิชา จุลชีววิทยาทางอาหารและความปลอดภัย [MODULE: FOOD MICROBIOLOGY AND SAFETY SYSTEM ]
18/03/25670900-1000322-591(01) สัมมนา 1 [SEMINAR I ]
18/03/25670900-1000348-307(01) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพ [QUALITY CONTROL OF BIOTECHNOLOGICAL PRODUCTS ]
18/03/25670900-1100308-232(01) การพัฒนาฟรอนท์เอ็นแอปพลิเคชัน [FRONTEND APPLICATION DEVELOPMENT ]
18/03/25670900-1200328-207(01) ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักชีววิทยา [BASIC BIOCHEMISTRY FOR BIOLOGIST ]
18/03/25670900-1200346-223(01) คณิตสถิติศาสตร์ 1 [MATHEMATICAL STATISTICS I ]
18/03/25670900-1200328-204(01) หลักการทางชีวเคมีสำหรับนักศึกษาวิทยาศาสตร์ [PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY FOR SCIENCE STUDENTS ]
18/03/25670900-1200332-109(01) ฟิสิกส์ประยุกต์สำหรับวิทยาศาสตร์กายภาพ [APPLIED PHYSICS IN PHYSICAL SCIENCE ]
18/03/25670900-1200328-302(01) ชีวเคมีพื้นฐาน [BASIC BIOCHEMISTRY ]
18/03/25670900-1200322-341(01) คณิตวิเคราะห์ 1 [MATHEMATICAL ANALYSIS I ]
18/03/25670900-1200344-372(01) การพัฒนาเกมขั้นสูง [ADVANCED GAME DEVELOPMENT ]
18/03/25670900-1200328-206(01) ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับนักจุลชีววิทยา [BASIC BIOCHEMISTRY FOR MICROBIOLOGIST ]
18/03/25671330-1430327-102(01) ปฏิบัติการจุลชีววิทยา ปรสิตวิทยา และวิทยาภูมิคุ้มกัน [MICROBIOLOGY, PARASITOLOGY AND IMMUNOLOGY LABORATORY ]
18/03/25671330-1530318-522(01) นวัตกรรมทางชีวโมเลกุล [MOLECULAR INNOVATION ]
18/03/25671330-1630338-521(01) ประสาทพฤติกรรมศาสตร์ [NEUROBEHAVIORAL SCIENCE ]
18/03/25671330-1630330-261(01) พันธุศาสตร์สำหรับวาริชศาสตร์ [GENETICS FOR AQUATIC SCIENCES ]
19/03/25670900-1100324-354(01) เคมีสิ่งแวดล้อม [ENVIRONMENTAL CHEMISTRY ]
19/03/25670900-1200346-231(01) การประกันภัยเบื้องต้น [INTRODUCTION TO INSURANCE ]
19/03/25670900-1200344-352(01) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ [COMPUTER NETWORKS SYSTEMS ]
19/03/25670900-1200347-205(01) สถิติพื้นฐานสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร [BASIC STATISTICS FOR AGRO-INDUSTRY ]
19/03/25671330-1530322-108(01) แคลคูลัสสำหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมเกษตร 2 [CALCULUS FOR AGRO-INDUSTRY STUDENT II ]
19/03/25671330-1530324-324(01) ผลึกศาสตร์เคมีและการประยุกต์ใช้หา โครงสร้างสาร 3 มิติ [CHEMICAL CRYSTALLOGRAPHY AND APPLICATION FOR THREE DIMENSIONAL STRUCTURE ]
19/03/25671330-1630328-205(01) ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับวาริชศาสตร์ [BASIC BIOCHEMISTRY FOR AQUATIC SCIENCE ]
19/03/25671330-1630328-101(01) ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับการเกษตร [BASIC BIOCHEMISTRY FOR AGRICULTURE ]
19/03/25671330-1630328-101(02) ชีวเคมีพื้นฐานสำหรับการเกษตร [BASIC BIOCHEMISTRY FOR AGRICULTURE ]
19/03/25671330-1630348-202(01) เทคโนโลยีชีวภาพเบื้องต้น [INTRODUCTION TO BIOTECHNOLOGY ]
19/03/25671330-1630348-305(01) ชุดวิชา เทคโนโลยีการผลิตโปรตีนลูกผสม และการวิเคราะห์ด้วยชีวสารสนเทศ [MODULE: RECOMBINANT PROTEIN TECHNOLOGY AND BIOINFORMATIC ANALYSIS ]
19/03/25671330-1630332-202(01) ฟิสิกส์เชิงความร้อน [THERMAL PHYSICS ]
19/03/25671330-1630344-261(01) ปัญญาประดิษฐ์สำหรับทุกคน [ARTIFICIAL INTELLIGENCE FOR EVERYONE ]
20/03/25670900-1200344-334(01) ระบบธุรกิจอัจฉริยะ [BUSINESS INTELLIGENT SYSTEM ]
20/03/25670900-1200346-333(01) แผนแบบการทดลองเบื้องต้น [INTRODUCTION TO EXPERIMENTAL DESIGNS ]
20/03/25671330-1530348-203(01) หลักการแก้ปัญหา [PROBLEM SOLVING ]
20/03/25671330-1630344-212(01) การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนเว็บ [WEB APPLICATION PROGRAMMING ]