ระบบงานเกี่ยวกับการจัดการความร่วมมือด้านต่างประเทศและเครือข่าย คณะวิทยาศาสตร์
แนวปฏิบัติการเสนอจัดทำ MoU หรือ MoA คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับสถาบันต่างประเทศ